Du er her:

 • Forside
 • Rehabiliterings-avdelingen
articleimage

Rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliteringsavdelingen har 15 rom der ett brukerrom er spesialinnredet med bl.a. takheis. Rommene har egne bad og tre av rommene er også utstyrt med minikjøkken. Det er også tilknyttet en treningsleilighet til Rehabiliteringsavdelingen. Denne er beregnet for de som har behov for og ønsker botrening med oppfølging i leilighet mot utskriving til egen bolig. Treningsleiligheten befinner seg i samme bygg som Rehabiliteringsavdelingen, men i tilknytning til den ordinære boligmassen. Hvilken type oppfølging og forberedelser knyttet til det å bo i egen bolig, bistår personalet med. Tilbudet gis som et ledd i rehabiliteringens sluttfase der vi i samarbeid med den aktuelle bruker vurderer når det vil være aktuelt med botrening. Avdelingen har også et eget terapirom og treningssal, samt tilgang til terapibasseng og treningskjøkken.

Ved Rehabiliteringsavdelingen er det ansatt sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logoped, lege og kjøkkenassistent. Pleiegruppen jobber i todelt turnus og terapeutene er dagarbeidene, men jobber etter vaktplan, dvs lørdag og noen kvelder i uken.Ansatte ved Rehabiliteringsavdelingen arbeider sammen i tverrfaglige team med brukerne for å bedre brukernes mestrings- og funksjonsevne fysisk, psykisk og sosialt, slik at den enkelte kan ta mest mulig ansvar for egen helse og hverdag og få bo lengst mulig hjemme.

Hvem er tilbudet beregnet på?

Rehabiliteringsavdelingen tar imot personer som har behov for tverrfaglig rehabilitering, er medisinsk stabil, har mulighet til å gjenvinne funksjon og som er motivert/kan motiveres til å delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess.

Tilbudet kan rettes til personer som har hatt gradvis fall i funksjonsnivå, eller der det har oppstått akutt sykdom med brått fall i funksjonsnivå, for eksempel ved hjerneslag o.l.

Personene kan bo hjemme eller ha vært innlagt i sykehus og ha behov for videre rehabilitering.

Rehabiliteringsprosess

Ved innkomst får alle brukere en kontaktperson og et tverrfaglig team. Tidlig i oppholdet gjennomføres en tverrfaglig vurdering. I løpet av den første uka vil blant annet kartlegging av hjemmemiljø være tema. I tillegg vil kontaktperson ta initiativ til et brukermøte hvor teamet, bruker og evt. pårørende er tilstede. Pårørende ses på som en ressurs og anses som viktige støttespillere og bidragsytere til brukermedvirkning. Det er likevel brukeren selv som har hovedfokus og som anses som den med mest kompetanse på eget liv.

På brukermøtet vil tema være langsiktige-/og kortsiktige mål, samt tiltak for å nå disse. Det vil bli utarbeidet en plan for oppholdet. Sentrale emner i en slik plan kan være:

 • Mestring av dagligdagse ferdigheter
 • Fysisk trening
 • Sosiale og kulturelle aktiviteter - hobbyer, interesser
 • Innsiktsbearbeiding
 • Informasjon og veiledning, individuelt og i gruppe
 • Tilpasning av tekniske hjelpemidler
 • Kartlegging av behov for tjenester etter hjemkomst
 • Tilrettelegging av egen bolig

Pris

Egenandel er som for korttidsopphold i kommunale institusjoner, og fastsettes av bystyret hvert år. Se link satser og egenandeler til høyre.
Egenandelen dekker kost, losji, medisiner og transport. Eventuell deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter må brukeren betale selv.

Søknad om opphold

Søknaden for opphold kan komme fra: 

 • Brukere/pårørende
 • Sykehus
 • Omsorgstjenesten
 • Helsepersonell

Det er tildelingskontoret som fatter vedtak om opphold i Rehabiliteringsavdelingen. Søknadene behandles fortløpende, og brukeren får tilsendt skriftlig vedtak. Søknaden skrives på eget skjema, se link til høyre. 

Søknaden sendes til:

Bodø kommune
Tildelingskontoret
Postboks 319
8001 Bodø.
Telefon: 75 55 41 70.

 

 

 

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail